Ny teknik för avtalshantering

Samhället digitaliseras allt mer och ny teknik används för att underlätta inom många olika verksamheter. Vi kan nu se att fler tekniska system för avtalshantering, bokföring, personal- och lönehantering kommer ut på marknaden. Digitala tekniker och system kan användas för att förbättra de traditionella affärsmodellerna och även skapa nya affärsmöjligheter.

Med contract management software från Precisely får ditt företag de verktyg det behöver för att skapa en lönsam livscykel för företagets kontrakt. Du kan ta bort flaskhalsar ur processen med en mer automatiserad avtalshantering, då det ofta tar tid att skapa avtal som uppfyller alla juridiska krav. Preciselys mjukvara är användarvänlig och kan användas i hela organisationen med en snabb inlärningskurva.

Digitalisering i EU

Bland de främsta prioriteringarna i EU hittar vi den digitala omställningen. Förmågan kring digital teknik ska stärkas inom EU, vilket Europaparlamentet eftersträvar med hjälp av ny politik. Den ska också stötta den gröna omställningen där målet är klimatneutralitet år 2050. När offentliga tjänster digitaliseras och medborgarnas förmågor stärks är det lättare att skydda grundläggande värden och rättigheter. Digital omställning innebär att företagen integrerar allt mer digital teknik och att samhället påverkas av en ökande digitalisering. Bland den digitala tekniken finns Internet of Things, digitala plattformar, artificiell intelligens och molntjänster. Den nya tekniken kan optimera produktionen, skapa konkurrensfördelar för företag och minska avfall och utsläpp.

Aktieägaravtal

Som företagare finns det många lagar du behöver hålla reda på, och du kan behöva använda olika avtal för att driva verksamheten. Om du äger en del av ett aktiebolag kan du behöva ett aktieägaravtal vilket reglerar vad som händer ifall att verksamheten råkar på problem, om någon av delägarna vill sälja sin del av bolaget eller om en delägare blir sjuk. Aktieägaravtalet ingås mellan vissa eller alla ägarna i ett aktiebolag. Aktieägarna har möjlighet att komma överens om saker i avtalet som inte kan tas med i bolagsordningar. När aktiebolaget har få ägare, som exempelvis i familjeföretag, brukar ägarna vara parter i aktieägaravtal. Det här minskar risken för att det uppstår konflikter, samtidigt som det skapar en mer effektiv bolagsstyrning.

Anställningsavtal

Som arbetsgivare behöver du upprätta avtal mellan dig och dina anställda. Detta avtal uppkommer så fort ni har kommit överens om att arbetstagaren ska utföra arbetsuppgifter åt ditt företag. Det kan därför vara bra att upprätta avtalet så fort personen anställs, där ni kan reglera allt gällande anställningen. Den anställde behöver få veta sina arbetsuppgifter tydligt och bli skriftligt informerad om detta. Om formuleringarna är alltför otydliga kan det ge en osäker uppfattning kring vad arbetet går ut på. Den anställda har också en lojalitetsplikt till företaget, vilket tydligt kan skrivas ut i anställningsavtalet. En anställd får inte utnyttja eller lämna ut information som kan leda till skada för arbetsgivaren. Här kan tystnadsplikt råda, som att inte avslöja vilka kunder företaget har eller vilka tillverkningsmetoder som används i produktionen. Inom vissa yrken finns särskilt höga krav på tystnadsplikt. Detta måste i så fall beskrivas i anställningsavtalet. Lojalitetsplikten innebär att de anställda inte bör konkurrera med företaget, vilket också bör inkluderas skriftligt i avtalet.